Data viewer

Informatie over Ruimtelijke Ordening verzamelen en opslaan is nuttig.

Ze ter beschikking stellen van de burger is nog een heel ander verhaal. Want hoe vindt die straks zijn weg in het complexe kluwen van gewestplannen, wijzigingsakten, wetgevende initiatieven, … ?

Meer inzicht op elk moment

GEO Solutions maakte een tool die de ruimtelijke ordening van een bepaald perceel of stuk grond inzichtelijk maakt op elk moment in de tijd. Gebruikers kunnen de informatie van gewestplannen en eventuele aanpassingen combineren en zo de correcte analyse maken van de stand van hun perceel.
De huidige tool is gebruiksvriendelijk en bespaart de burger en de administratie een berg denkwerk.